Call  Sainath Kargtkar :99693 85162, Bala Ghare :9619112913, Jintendra Amberkar:9029810887,Vasudev Chendavankar :982048510

Sunday To Saturday :- 10.30 am to 12.30 pm  & 5.00 pm to 8.00 pm.
                                   

                                          

Our Location

Bhandari Samaj Santha Thane. Denis Chawl No.1 room.1 Denis Compound Sawarkar Nagar Thane 40606.

 

 

Welcome